Omgevingshuis biedt u een kleurenpallet aan diensten!

Alle werkzaamheden die met de Omgevingswet te maken hebben, hebben wij opgesplitst in zeven diensten.

Omgevingscoach helpt particulieren, bedrijven en de overheid een aanvraag, melding of vooroverleg in te dienen conform de wet- en regelgeving, zodat het bevoegd gezag geen opmerkingen heeft of om aanvullingen moet vragen. Ook kunnen we helpen met een vergunningcheck of om juist vergunningvrij te bouwen. Omgevingscoach zorgt ervoor dat, door middel van haar erkende expertise, alle stukken voldoen aan de wet- en regelgeving, ook als u zelf al bent voorzien van een adviseur. Daarnaast helpen we ook de overheid met het bieden van een ondersteuning aan inwoners in haar eigen vergunningenloket. Omgevingscoach biedt op deze manier, doormiddel van bijvoorbeeld chat, een deskundige helpdesk aan.

Tip: Met behulp van Omgevingscoach worden aanvragen en meldingen beter ingediend. Hierdoor kan het bevoegd gezag deze sneller verlenen, dit levert indirect een tijds- en kostenbesparing op. Steeds meer particulieren en bedrijven besluiten daarom de dienst Omgevingscoach af te nemen. 

Tip: Omgevingskracht helpt erkende professionals aan een netwerk om niet alleen kleine opdrachten uit te voeren, maar ook gezamenlijke grote opdrachten tot een succesvol resultaat te brengen. Zo voeren we onder andere opdrachten uit voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties voor de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Vanaf onze oprichting is en werkt de dienst Omgevingskracht als een flexibele schil van zelfstandige inhuurkrachten. Wij zijn van mening dat het bemiddelen van professionals om een nieuwe en andere aanpak vraagt. Alle leden worden vanuit de coöperatie bemiddeld, waarbij ze zelf afspraken maken met de opdrachtgevers, zelf onderhandelen, acquisitie plegen en hun visitekaartje afgeven. Daarbij stelt het bedrijfsbureau de offertes, contracten en onder andere facturen op, zodat de inhuurkrachten deze kunnen invullen en ondertekenen. Dat maakt ons een bemiddelingsbureau met meer voordelen, waarbij volledige transparantie geheel voorop staat en u maximaal resultaat behaalt door de 1 op 1 communicatie met de inhuurkrachten.

Onder de dienst Omgevingsmeester adviseren onze ervaren meesters u over de Omgevingswet en alle wet- en regelgeving die daaraan verbonden is. Het betreft alle vakgebieden van bouw, natuur, ruimte, water en milieu. Maar ook kunnen wij u ondersteunen op het gebied van openbare orde en veiligheid. We zetten ons graag in om u te ondersteunen in actuele ontwikkelingen, zoals voor het huisvesten van arbeidsmigranten en onder andere permanente bewoning m.b.t. vakantieparken. Ook kunt u een beroep op ons doen als het gaat om de Drank & Horecawet en onder ander de Wet Bibob. Veel van onze Omgevingsmeesters zijn dagelijks actief bij of namens de overheid, we helpen u graag samen tot oplossingen te komen.

Tip: De Omgevingswet laat ook veel regels los, meldingen in plaats van vergunningen. Dit kent ook een keer zijde. Is dit juridisch wel de beste oplossing? Ondanks we vanuit Omgevingshuis volledig achter de Omgevingswet staan, maken we ons zorgen over de aanwezigheid van de rechtsbescherming. Teveel regelen kent zijn grenzen, maar te weinig regelen ook. 

Tip: De Omgevingswet vraagt om de invulling van een nieuwe functie in het omgevingsrecht. Personen die namens het bevoegd gezag of juist een private of zakelijke initiatiefnemer de kar trekken, optreden als coördinatoren en vooral als verbinders. Vanuit Omgevingsgids bieden we u graag onze zelfstandige professionals aan om u vrijblijvend te ondersteunen en te begeleiden.

Omgevingsgids zet zich in om alles op het gebied van procesbegeleiding. Begeleiding in de vorm van participatie en acceptatie, vormen van inspraak, keukentafelgesprekken, bewonersvoorlichting en alle andere vormen voor het creëren van draagvlak. Om op deze manier direct betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de eigen woon-, werk- en leefomgeving. Ook biedt Omgevingsgids de expertise van haar leden aan bij zowel de overheid, particulier en bedrijf en geeft zij vakinhoudelijke cursussen, trainingen. Geheel conform de wet- en regelgeving, in de volle breedte van het omgevingsrecht. Met behulp van Omgevingsgids nemen we u mee aan de hand en maken uw wegwijs in de Omgevingswet.

Binnen de dienst Omgevingstrainer werken alle erkende professionals samen aan het delen van hun kennis over de Omgevingswet. Het overbrengen van informatie is een vak apart en is niet voor iedereen weggelegd. Met onze dienst van Omgevingstrainer zijn we instaat om over de breedte van het gehele Omgevingwet praktijkgerichte cursussen en opleidingen aan te bieden. Om onze eigen leden de benodigde kennis en kunde bij te spijkeren, maar ook vooral om een ieder die te maken heeft of krijgt met de het omgevingsrecht de benodigde scholing aan te kunnen bieden. Met het educatieprogramma van Omgevingstrainer blijven onze leden voldoen aan de KC 2.2. en kunnen we onze klanten altijd conform de wet- en regelgeving blijven adviseren.

Tip: Omgevingshuis beschikt over een eigen Omgevingsregister van erkende personen, waarin alle leden zijn opgenomen en onafhankelijk worden getoetst aan de Kwaliteitscriteria. Dit maakt van Omgevingshuis een coöperatie met een erkende kwaliteit van dienstverlening. Met behulp van Omgevingstrainer geven wij u graag invulling aan permanente educatie.

Tip: Doordat de leden van Omgevingshuis (erkend) voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2, voldoen zij automatisch ook aan de persoonseisen voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit levert voordelen op voor zowel de bouwpartijen als het bevoegd gezag, alsmede voor andere kwaliteitsborgers die een lid of leden inhuren van Omgevingshuis.

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschuiven de taken van de overheid langzaam naar de markt. Met Omgevingsborger haken we als coöperatie van erkende professionals in op deze ontwikkeling om de kwaliteit van de bouw gecertificeerd te borgen. Enerzijds door onze leden als een flexibele schil aan te bieden bij andere kwaliteitsborgers. Maar ook om vanuit Omgevingshuis zelfstandig gevolgklasse 1 bouwwerken (vanuit verschillende instrumenten) te toetsen en op toezicht te houden. Tevens bieden we ook nog steeds op een onafhankelijke manier de overheid onze dienstverlening aan, voor wat betreft de aanvragen en melding voor de gevolgklassen 2 en 3 te beoordelen aan de regels van het Bouwbesluit 2012.

Vanuit Omgevingsmaker zetten onze leden zich gezamenlijk in voor een toekomstbestendige leefomgeving. Als het nu gaat om het opstellen van een akoestisch onderzoek, het (her)ontwikkelen van een bestaand pand of locatie of het volledig realiseren van een nieuw bestemmingsplan, Omgevingsmaker levert u graag alle producten op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw snel vakkundig aan. Vanuit ons landelijke netwerk kunnen we zowel kleine- als grote opdrachten realiseren. Door onze gecombineerde dienstverlening, weten we hoe producten ook vooral praktisch te schrijven conform de doelstelling van de Omgevingswet. Omgevingsmaker werkt met transparante en eerlijke tarieven voor zowel onze opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Tip: Doordat onze leden in alle hoeken van Nederland actief zijn, beschikken we over een uniek niveau van gebiedskennis. Dit geeft ons ten opzichte andere partijen altijd een voorsprong op een betere dienstverlening, omdat we eenvoudig weg gewoon bekend zijn in uw omgeving. Hierdoor creëert u grip op de planning en de kosten en weet u vooraf dat uw project in goede handen is.

Interessant nieuws? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief!