Van 9 december 2019 tot en met 13 januari 2020 is de internetconsultatie van de Invoeringsregeling. Iedereen die dat wil, kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling. De Invoeringsregeling is een ministeriële regeling bij de Omgevingswet en vormt na de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit het laatste onderdeel van het invoeringsspoor. De regels uit de Invoeringsregeling zijn te verdelen in drie onderdelen. Een deel regelt overgangsrecht, een deel wijzigt de Omgevingsregeling of vult deze aan en een deel wijzigt andere regelingen of trekt deze in.
Met de Invoeringsregeling worden in totaal 72 bestaande regelingen gewijzigd en 62 bestaande regelingen ingetrokken.

Projectleider Yvette Bijkerk: ‘Op 22 november is de Omgevingsregeling gepubliceerd. Daarin staat het grootste deel van de technische en administratieve regels voor het gebruik van de Omgevingswet, de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de praktijk. De Invoeringsregeling, die nu in consultatie is, vult de Omgevingsregeling aan of wijzigt deze. De Omgevingsregeling wordt op een later moment ook via de ministeriële regelingen van de aanvullingswetten voor bodem, geluid, natuur en grondeigendom aangevuld en gewijzigd.
Bij de totstandkoming van de Invoeringsregeling hebben we weer dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van praktijkprofessionals, onder andere bij een botsproevenbijeenkomst. Nu zijn we benieuwd naar alle reacties op de consultatieversie’.

Op 16 december a.s. vindt van 10.00 tot 12.00 uur een leeswijzerbijeenkomst plaats in WTC Utrecht. U wordt wegwijs gemaakt in de opbouw en inhoud van de Invoeringsregeling. Daarna kunt u goed geïnformeerd een eventuele consultatiereactie indienen. Wilt u deelnemen, stuur dan een mail naar postbus.eenvoudigbeter@minbzk.nl.

De Invoeringsregeling bevat een aanvulling van de al gepubliceerde technische en administratieve regels uit de Omgevingsregeling.
De regeling kent zeven thema’s:

1.    Grenzen van locaties
De Invoeringsregeling begrenst locaties waarover de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit regels stelt. Bijvoorbeeld gebieden met betrekking tot mijnbouwactiviteiten in de Noordzee en watergerelateerde locaties zoals waterkeringen en de Waddenzee.

2.    Regels voor activiteiten
De Invoeringsregeling bevat de lijst met erkende maatregelen ten aanzien van energiebesparing. Het gaat om regels voor milieubelastende activiteiten (procesgebonden) en om regels voor bouwactiviteiten (gebouwgebonden).

3.    Gegevensverstrekking
De Invoeringsregeling vult de aanvraagvereisten aan voor enkele vergunningplichtige activiteiten, zoals activiteiten rond spoorwegen en bouwactiviteiten.

4.    Meet- en rekenmethoden voor besluiten
De Invoeringsregeling vult enkele meet- en rekenmethoden aan voor onderwerpen uit het Invoeringsbesluit, zoals geluid door militaire buitenschietbanen.

5.    Monitoring en informatieverplichtingen
De Invoeringsregeling bevat de monitoringsverplichtingen voor waterveiligheid (zowel de primaire waterkeringen als andere dan primaire waterkeringen in beheer van het Rijk). Daarnaast bevat de regeling alarmeringswaarden voor luchtkwaliteit en waterveiligheid.

6.    Financiële bepalingen
In de Invoeringsregeling staan tarieven voor de vergunningen voor activiteiten waar een minister als bevoegd gezag optreedt, bijvoorbeeld het aanleggen van electriciteitskabels langs een hoofdspoorweg.

7.    Digitaal Stelsel Omgevingswet (nieuw)
In de Invoeringsregeling worden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet vier onderwerpen nader ingevuld: de ontsluiting van informatie, het indienen van berichten, de systeembeschrijving van de landelijke voorziening en de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van de landelijke voorziening.

Zie hier hoe de Invoeringsregeling is ingebed in het stelsel.

(bron Omgevingswetportaal)