Omgevingshuis wil graag haar proces gaan digitaliseren door vooral gebruik te maken van data. Data van de opdrachtnemers, alsmede ook de gegevens van opdrachtgevers van Omgevingshuis. Zodat vraag- en aanbod sneller bij elkaar kunnen komen. Hiertoe wil zij haar proces innoveren door binnen “Mijn Omgevingshuis” een vertaalslag te maken naar een volledig digitale werkwijze. Zodat het proces vanaf aanvraag/verzoek tot en met de facturatie volledig digitaal verloopt. En waarbij de verzamelde gegevens ook kunnen worden ingezet voor klantenbeoordeling en onder andere data analyse ed. Omgevingshuis heeft de ambitie om binnen 3 jaar te groeien naar 3000 zzp-ers. Een ambitie die alleen kan worden gehaald indien gebruik wordt gemaakt van optimale dataficatie.

Om als lid van Omgevingshuis blijvend te kunnen werken vanuit de coöperatie, is het tevens noodzakelijk dat kan worden voldaan aan de wet- en regelgeving rondom de wet DBA om zzp-ers fulltime in te kunnen zetten. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het inhuren van zzp-ers onzeker zijn, wil Omgevingshuis toe naar een definitief business model om fiscusproof haar proces te borgen. Zodat de werknemer en werkgever maximaal worden ontzorgd en een hogere productiviteit ontstaat. Omgevingshuis wil hierbij toe naar een volledig digitaal proces waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer rechtstreeks zaken doen, zonder verdere vorm van detachering, waarbij Omgevingshuis puur en alleen fungeert als platform voor de bemiddeling tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Een verandering in de markt, die tot op heden niet bekend en mogelijk is en welke direct leidt tot een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing en een hoger verantwoordelijkheidsgevoel van de leden.

Omgevingshuis wil toe naar een platform waarbij leden en opdrachtgevers zich 100% identificeren en waarbij met behulp van een app en de beschikbare big data automatisch de betreffende specialisten en generalisten worden geselecteerd en offertes kunnen worden verstuurd en opdrachtgevers sneller kunnen worden geholpen. Zonder enig concurrentiebeding of weerstand, zodat voor de samenleving en economie met behulp van digitalisering, een zo gunstig mogelijke positie wordt verkregen in het economisch speelveld en de maatschappelijk opgaven voor onder ander het gezamenlijk invoeren van de Omgevingswet samen met publieke- en private partijen. Omgevingshuis wil zich bewijzen als coöperatieve vereniging van de nieuwste generatie. Niet alleen omdat zij van mening is dat de samenwerking met zelfstandig ondernemers eerlijker en slimmer kan, maar ook omdat de markt vraagt om een andere manier van denken en te werken vanuit cloud computing en onder andere swarm-technology. Het borgen van een nieuw proces is vanuit dit oogpunt  een belangrijk onderdeel voor de toekomst. Het faciliteren van een eigen digitaal platform kan alleen een succes worden, als er gebruik wordt gemaakt van key enabling technologies, waarbij vraag- en aanbod maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd en leden vanuit een digitaal platform, welke volledig voldoet aan de wet AVG, opdrachten kunnen aannemen van particulier, bedrijf en overheid met betrekking tot het omgevingsrecht. Alsmede een platform waarbij alle gegevens voldoende veilig worden gebruikt en beheerd.

Om bovenstaande mogelijk te maken is een verzoek ingediend op grond van de subsidieregeling toekomstgericht investeren Fryslân.