Omgevingshuis tekent raamovereenkomst versterkingsopgave Midden-Groningen

Voor de gemeente Midden-Groningen heeft Omgevingshuis een raamovereenkomst getekend met betrekking tot de VTH taken voor de versterkingsopgave. De komende tijd zullen we de gemeente gaan ondersteunen met onze flexibele schil van specialisten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De werkwijze van Omgevingshuis leent zich uitstekend om met behulp van een team van gekwalificeerde zzp-ers de gemeente op deze manier te ondersteunen. Zeker gezien de casus geen standaard opgave is, zien we vanuit Omgevingshuis de opdracht als een mooi voorbeeld van flexibel inhuren. In totaal zullen er naar verwachting meer dan 5000 woningen in het gebied aardbevingsbestendig worden gemaakt en/of worden versterkt.

Mvg, namens het bestuur van Omgevingshuis.

Toekomstgericht investeren in Omgevingshuis!

Omgevingshuis wil graag haar proces gaan digitaliseren door vooral gebruik te maken van data. Data van de opdrachtnemers, alsmede ook de gegevens van opdrachtgevers van Omgevingshuis. Zodat vraag- en aanbod sneller bij elkaar kunnen komen. Hiertoe wil zij haar proces innoveren door binnen “Mijn Omgevingshuis” een vertaalslag te maken naar een volledig digitale werkwijze. Zodat het proces vanaf aanvraag/verzoek tot en met de facturatie volledig digitaal verloopt. En waarbij de verzamelde gegevens ook kunnen worden ingezet voor klantenbeoordeling en onder andere data analyse ed. Omgevingshuis heeft de ambitie om binnen 3 jaar te groeien naar 3000 zzp-ers. Een ambitie die alleen kan worden gehaald indien gebruik wordt gemaakt van optimale dataficatie.

Om als lid van Omgevingshuis blijvend te kunnen werken vanuit de coöperatie, is het tevens noodzakelijk dat kan worden voldaan aan de wet- en regelgeving rondom de wet DBA om zzp-ers fulltime in te kunnen zetten. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het inhuren van zzp-ers onzeker zijn, wil Omgevingshuis toe naar een definitief business model om fiscusproof haar proces te borgen. Zodat de werknemer en werkgever maximaal worden ontzorgd en een hogere productiviteit ontstaat. Omgevingshuis wil hierbij toe naar een volledig digitaal proces waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer rechtstreeks zaken doen, zonder verdere vorm van detachering, waarbij Omgevingshuis puur en alleen fungeert als platform voor de bemiddeling tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Een verandering in de markt, die tot op heden niet bekend en mogelijk is en welke direct leidt tot een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing en een hoger verantwoordelijkheidsgevoel van de leden.

Omgevingshuis wil toe naar een platform waarbij leden en opdrachtgevers zich 100% identificeren en waarbij met behulp van een app en de beschikbare big data automatisch de betreffende specialisten en generalisten worden geselecteerd en offertes kunnen worden verstuurd en opdrachtgevers sneller kunnen worden geholpen. Zonder enig concurrentiebeding of weerstand, zodat voor de samenleving en economie met behulp van digitalisering, een zo gunstig mogelijke positie wordt verkregen in het economisch speelveld en de maatschappelijk opgaven voor onder ander het gezamenlijk invoeren van de Omgevingswet samen met publieke- en private partijen. Omgevingshuis wil zich bewijzen als coöperatieve vereniging van de nieuwste generatie. Niet alleen omdat zij van mening is dat de samenwerking met zelfstandig ondernemers eerlijker en slimmer kan, maar ook omdat de markt vraagt om een andere manier van denken en te werken vanuit cloud computing en onder andere swarm-technology. Het borgen van een nieuw proces is vanuit dit oogpunt  een belangrijk onderdeel voor de toekomst. Het faciliteren van een eigen digitaal platform kan alleen een succes worden, als er gebruik wordt gemaakt van key enabling technologies, waarbij vraag- en aanbod maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd en leden vanuit een digitaal platform, welke volledig voldoet aan de wet AVG, opdrachten kunnen aannemen van particulier, bedrijf en overheid met betrekking tot het omgevingsrecht. Alsmede een platform waarbij alle gegevens voldoende veilig worden gebruikt en beheerd.

Om bovenstaande mogelijk te maken is een verzoek ingediend op grond van de subsidieregeling toekomstgericht investeren Fryslân.

Omgevingshuis Heerenveen, de nieuwe ontmoetingsplek voor het noorden…

Per 1 augustus 2020 heeft Omgevingshuis voor haar leden de eerste ontmoetingsplek voor het noorden geopend. De inspiratie ruimte bevindt zich midden in het centrum aan de Koornbeursweg 67 in Heerenveen, beter bekend als De Broedstoof. Een betere naam hadden we niet kunnen bedenken…

De ontmoetingsruimte staat open voor alle leden om te komen werken, te sparren, opdrachten te bespreken en samen te werken. Tevens vinden hier de reguliere vergaderingen plaats met bestuursleden, lokale netwerk bijeenkomsten, maar ook de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt onder andere in Heerenveen gehouden. Ook werken er regelmatig leveranciers van Omgevingshuis samen voor bijvoorbeeld het bouwen van de ICT.

De ontmoetingsplek in het centrum van Heerenveen is 1 in de reeks van 5 locaties, waar Omgevingshuis momenteel landelijk ontmoetingsplekken faciliteert.

Gaat uitgestelde Wet kwaliteitsborging zorgen voor verhoging kwaliteit?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onlangs opnieuw uitgesteld en dat is jammer. Want volgens Wico Ankersmit, nauw betrokken bij de invoering, gaat de kwaliteitsborger op termijn zorgen voor een verhoging van de geleverde kwaliteit en een verlaging van de kosten. De praktische invulling is echter nog geen gelopen koers. “Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de kwaliteitsborger met een conflict van het project wegloopt?” Deze week werd er opnieuw roet in het eten gegooid.

De invoering van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), voorzien voor 1 januari 2021, is op 17 april uitgesteld omdat de invoering van de verwante Omgevingswet ook is uitgesteld. De totstandkoming van de WKB heeft al bijna vijftien ministers beziggehouden en daar zou na Kajsa Ollongren nog wel eens een opvolger aan te pas kunnen komen.

Dat er uitstel zou komen, was al eerder te voorzien, want de noodzakelijke proefprojecten zijn maar mondjesmaat in den lande terug te vinden. De representatieve hoeveelheid van 10 procent wordt bij lange na niet gehaald. Deze manier van invoering, met eerst een reeks van proefprojecten, is afgesproken in een Bestuursakkoord. Verder moet de wet ook nog gedetailleerd worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het ontwerpbesluit daarvan kan echter volgens Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) niet door de beugel en zonder deze zaken is invoering niet mogelijk.

Tweehonderd
Dreigt er een bouwstop in het kwadraat? Wico Ankersmit, de directeur van Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, beaamt dat het absoluut nog niet verantwoord is om op 1 januari te starten. Hij geeft daarvoor meerdere redenen. “We willen de wet verantwoord kunnen invoeren, maar als vakvereniging zijn we er erg kritisch op. Zo zijn er nog lang niet voldoende kwaliteitsborgers. Misschien een stuk of tweehonderd. Dat zijn vooral mensen die als bouwplantoetsers werden ingehuurd door gemeenten. Het is wel zo dat de mensen die bij een gemeente die rol van bouwplantoetser goed vervullen, morgen al kwaliteitsborger kunnen worden”, stelt Ankersmit.

Het is volgens Ankersmit een kwestie van kip en ei. Pas als er in de proefprojecten genoeg volume wordt gerealiseerd, komen er voldoende kwaliteitsborgers. Nu de proefprojecten zelf nog. Ankersmit: “In het Bestuursakkoord hebben we gepleit voor het getal van 10 procent aan proefprojecten. Een aantal van bijvoorbeeld tien of twintig is te weinig. Als je dit instrument niet in heel Nederland hebt geoefend, ontstaat er ook geen markt van mensen die dat vak kunnen uitoefenen.”

“Je krijgt straks te maken met 350 gemeenten die, als de wet in werking treedt, het luikje dichtdoen. Zij zijn dan niet meer van de kwaliteitsborging. Zonder voldoende kwaliteitsborgers krijg je dan ineens een bouwstop in het kwadraat. Die wordt nog veel groter dan de bouwstop door PFAS of stikstof.”

Vijf scopes
“Ook in Groningen, Vaals of Vlieland moet je straks een kwaliteitsborger kunnen vinden die jouw projectje kan doen. De kwaliteitsborgers hebben zelf uitgerekend dat daarvoor ongeveer 850 mensen nodig zijn. Die moeten echt kwalitatief kennis hebben van het bouwbesluit en het hele proces kennen. Zo moeten zij vijf scopes kunnen bedienen: algemene bouwkunde, brand- en constructieve veiligheid, bouwfysica en proces en coördinatie. Als je dat in huis hebt, ben je al een hele entiteit met een bedrijf en mensen in dienst. Dat komt nu echter niet van de grond als er geen werk voor hen is.”

De invoering zal verder gepaard gaan met een Algemene Maatregel van Bestuur, met daarin tal van regels van praktische en juridische aard. De lastige praktijkvoorbeelden liggen voor het oprapen. Ankersmit had deze graag in een hele reeks van roadshows verder uitgediept, maar door de coronacrisis ligt dat plan nu stil. En zo zijn er nog heel veel vragen onbeantwoord, aldus Ankersmit.

Onuitvoerbaar
“Zo is er dinsdag een brief verstuurd naar de commissieleden in de Eerste en Tweede Kamer om de minister te manen het recente ontwerpbesluit van de AMvB te wijzigen. Daarin is de rol voor het bevoegd gezag onuitvoerbaar en vallen door het omzetten van de vergunningplicht naar een melding nog meer leges weg dan was voorzien.” De kwestie komt vanavond, 14 mei, aan de orde in de Tweede Kamer.

“Wij hebben verder de roadshows bedacht om via rollenspellen met een aantal interventies ervaring op te doen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de kwaliteitsborger met een conflict van het project wegloopt? Dan moet je als gemeente de bouw stilleggen, maar hoe gaat dat dan in de praktijk lopen? Die aannemer wil natuurlijk doorgaan, maar als gemeente kun je moeilijk zeggen: we stoppen ermee.”

Oplossingen bedenken
“Of stel dat de aannemer alleen een casco-oplevering doet. Het gebouw is dan nog niet af en voldoet ook nog niet aan het Bouwbesluit. De kwaliteitsborger kan echter pas aan het eind, als het gebouw aan alle aspecten voldoet, zijn verklaring afgeven. Aan de aannemer en gemeente kan hij dus nog niet vertellen dat het gebouw volgens de regels is gebouwd. Hoe gaat dat dan bij de overdracht?”

“Denk ook aan een deeloplevering bij grotere bouwprojecten. Als in een rij van honderd woningen het eerste al in gebruik kan worden genomen, maar men nog met de bouw van nummer vijftig moet beginnen. Al die vragen kun je pas beantwoorden als je die in de praktijk tegenkomt. Dat lukt niet meer met de proefprojecten en daarom willen we in de roadshows die casussen op tafel leggen en er oplossingen bij bedenken”, aldus Ankersmit.

Een kwaliteitsborger die de geldende voorschriften toetst zal verschillende ‘instrumenten’ ter beschikking hebben. Die beschrijven precies hoe de kwaliteitsborging moet worden uitgevoerd. De verschillende instrumenten moeten ook nog allemaal worden getoetst door een nog niet bestaande Toelatingsorganisatie (start mogelijk deze zomer). Daarnaast zal er ook nog een heel ICT-traject moeten worden opgetuigd. Allemaal drempels die het uitstel onoverkomelijk maakten.

Juridische status
In de aanstaande regelgeving zal ook heel precies moeten worden uitgewerkt wat de onderlinge juridische relatie wordt tussen de kwaliteitsborger en zijn opdrachtgever. Ankersmit: “Het vreemde is dat de kwaliteitsborger puur een hulpje is van de opdrachtgever. Hij heeft geen enkele juridische status om in te grijpen of op te treden. Het enige dat de kwaliteitsborger kan doen is geen verklaring afgeven. De gemeente moet dan bepalen of het gebouw in gebruik mag worden genomen.”

“Iedere afwijking van de regels zal uiteindelijk door het bevoegd gezag, dus de gemeente, moeten worden gehandhaafd of gecorrigeerd. Daarom staat er in het Bestuursakkoord heel duidelijk dat de handhavende taak van de gemeente niet zal veranderen. Je zit er echter ook niet op te wachten dat de gemeente pas aan het einde van een bouwproject, als het is misgegaan, erbij wordt geroepen. Dat wil je al eerder voorkomen. De kwaliteitsborger heeft dus geen tanden om te bijten. Zeker nu dat in het ontwerpbesluit van de AMvB nog niet goed is geregeld”, besluit Ankersmit.

Eind mei verschijnt ons digitale magazine #6 met als thema Wet- en regelgeving en daarin gaat Wico Ankersmit voor Duurzaam Gebouwd in op het waarom en de voordelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Bron: https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20200514-gaat-uitgestelde-wet-kwaliteitsborging-zorgen-voor-verhoging-kwaliteit

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De minister voor Milieu en Wonen heeft laten weten dat de Omgevingswet niet op per 1 januari 2021 in werking zal treden. Tot welk moment de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld, is nog niet duidelijk.

Hier kun je de brief van de minister lezen.

De minister laat in haar brief weten dat voor een goede implementatie van het DSO nog flink wat stappen gezet moeten worden. Gecombineerd met de extra inspanningen en aanpassingen in het dagelijkse werk die de gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus van provincies, gemeenten en waterschappen vragen, ziet de minister op dit moment de haalbaarheid van 1 januari 2021 in het geding komen.

Na overleg met de bestuurlijke partners zal de minister meer inzicht verschaffen in de nieuwe inwerkingtredingsdatum.

Uitstel, geen afstel

Het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt niet als een grote verrassing. Uitstel betekent naar onze verwachting overigens zeker geen afstel. De minister stelt in haar brief uitdrukkelijk dat het niet de vraag is of het stelsel in werking treedt, maar wanneer. Het belang van een goede voorbereiding op de inwerkingtreding blijft dus overeind.

Eisen voor inwerkingtreding

In dat kader is goed te vermelden dat de minister in haar brief de volgende ‘5 eisen’ voor inwerkingtreding van de Omgevingswet aanstipt:

 1. Vastgestelde Omgevingsvisie Provinicie en Rijk
 2. Vastgestelde Omgevingsverordening Provincie en beschikbaar via DSO-LV
 3. Indien inzetten projectbesluit: vaststellen door Rijk, Provincie of Waterschap
 4. Wijziging Omgevingsplan door gemeenten: vaststellen en beschikbaar via DSO-LV
 5. Vergunningen en meldingen:
  – Techniek: Bevoegd Gezag/uitvoeringsorganisatie in staat aanvraag/melding ontvangen uit DSO-LV
  – Indieningsvereisten: Provincie/Waterschap/Gemeente informatie beschikbaar stellen aanvraagformulier DSO-LV
  – Proces: Bevoegd Gezag/uitvoeringsorganisatie voorbereid op gewijzigde vergunningsprocedure
  – Beoordeling: Bevoegd Gezag/uitvoeringsorganisatie in staat beoordelen aanvragen omgevingsvergunningen

Mijn Omgevingshuis, 1e livegang 23 januari 2020.

Momenteel wordt er vanuit het projectbureau de laatste hand gelegd aan de eerste live gang van Mijn Omgevingshuis op 23 januari 2020. Het is dan mogelijk om je als zelfstandig ondernemer online in te schrijven bij de coöperatie en je eigen documenten te beheren. In 2020 willen we met behulp van Mijn Omgevingshuis ook toegang tot opdrachten bieden. Het wordt dan ook mogelijk om offertes en contracten te uploaden, zodat snel en slim kan worden gewerkt. In de toekomst willen we ook de functionaliteit bieden dat leden van de coöperatie ook andere leden kunnen vinden en contacten, op deze manier werkt de tool dus ook als een netwerk om gezamenlijk opdrachten te organiseren. De ambitie van het bestuur is de overheadkosten van het bedrijfsbureau zo laag mogelijk te houden om zo meer geld te kunnen steken in de promotie van de diensten van Omgevingshuis. Deze missie kunnen we bewerkstelligen als we met behulp van ict, slimme oplossingen bedenken, waarbij leden volledig worden ontzorgd bij het doen van de administratie.

Namens het bestuur, Jan Jacob Breimer

Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2020

Ondernemers krijgen vanaf 1 januari 2020 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil jij weten wat er voor zzp’ers verandert? We hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rij gezet.

1. Tarieven inkomstenbelasting wijzigen

De 3 verschillende tarieven die we nu hebben voor de inkomstenbelasting, worden in 2020 vervangen door 2 tarieven. Valt je totale inkomen in 2020 onder € 68.507? Dan geldt het basistarief van 37,35%. Inkomen boven die grens valt in het toptarief van 49,5%.

Op het belastingbedrag wat daaruit voortkomt, worden heffingskortingen in mindering gebracht. De arbeidskorting gaat vanaf 2020 in 3 stappen omhoog. De exacte hoogte is afhankelijk van jouw inkomen, maar in het beste geval betaal je volgend jaar netto € 234 minder belasting.
De algemene heffingskorting gaat in 2 stappen omhoog met € 78 in 2020 en met € 2 in 2021. Ook dat betekent dat je minder belasting betaalt.

Let op! De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

2. Zelfstandigenaftrek omlaag

Met de zelfstandigenaftrek verlaag je de winst en betaal je minder inkomstenbelasting. Maak jij gebruik van de aftrekmogelijkheid? Of ben je van plan er komend jaar gebruik van te maken? Houd er dan rekening mee dat de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in 9 stappen afgebouwd wordt, van € 7.280 naar € 5.000 per jaar in 2028.
Je mag straks dus minder aftrekken. Maar daar staat wel tegenover dat de arbeidskorting en algemene heffingskortingen binnen de inkomstenbelasting hoger worden. Dit compenseert de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Onder de streep ga je er dus nauwelijks tot niets op achteruit.

Let op! De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

3. Nieuw btw-id voor eenmanszaken

Sta jij bij KVK ingeschreven met de rechtsvorm eenmanszaak? Dan heb je het nieuwe btw-id van de Belastingdienst al ontvangen. Alle eenmanszaken krijgen voor 1 januari 2020 namelijk een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Uit dit nieuwe nummer is je Burgerservicenummer (BSN-nummer) niet meer te herleiden, waardoor het nummer minder fraudegevoelig is.

Vanaf 1 januari 2020 moet je het nieuwe nummer gebruiken en vermelden op je facturen en website. Het oude btw-nummer blijf je ook nog gebruiken. Dit heet vanaf nu het omzetbelastingnummer. Je gebruikt het voor je onderneming als je met de Belastingdienst communiceert.

4. Bijstandsregeling Bbz verandert

Heb jij financiële ondersteuning nodig en wil jij een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Vanaf 1 januari 2020 wordt de regeling vereenvoudigd.
De bijstandsregeling is voortaan alleen een tijdelijke ondersteuning van ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Nu kunnen ondernemers vanaf 55 jaar met een niet levensvatbaar bedrijf door de regeling namelijk nog doorgaan tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Terwijl het doel van de regeling is dat je doorgaat met je bedrijf totdat je de bijstandsverlening niet meer nodig hebt. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze mogelijkheid afgebouwd.

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die al gebruikmaken van de Bbz-regeling.

5. Bijtelling elektrische auto van de zaak stijgt

Heb jij een auto van de zaak? En rijd jij daarmee meer dan 500 kilometer privé? Dan betaal je hierover een percentage van de catalogusprijs als belasting: de bijtelling. Dit geldt ook voor elektrische auto. Op 1 januari 2020 gaat de bijtelling voor volledig elektrische auto’s van de zaak omhoog. Van 4% naar 8%. Is de catalogusprijs hoger dan € 45.000? Dan geldt over het meerdere 22% bijtelling (dit was vanaf € 50.000). Na 2020 stijgt het bijtellingspercentage verder. Vanaf 2025 geldt de motorrijtuigenbelasting en aanschafbelasting ook voor een elektrische auto.
Toch zijn elektrische auto’s van de zaak de komende jaren fiscaal aantrekkelijker dan zakelijke auto’s die op benzine of diesel rijden.

Let op! De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

6. Overige wetswijzigingen voor zzp’ers

Er zijn meer wetswijzigingen voor zzp’ers op komst:

(bron Kvk)

Aangepaste set kwaliteitscriteria VTH per 1 juli

Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. De kwaliteitscriteria 2.1 zijn geactualiseerd en worden vervangen door de set 2.2. Deze vormen daarmee de nieuwe basis van de Model Verordening.

Gevolgen voor uw gemeentelijke verordening

Afhankelijk van de keuzes die u lokaal heeft gemaakt, worden de kwaliteitscriteria 2.2 al dan niet automatisch de nieuwe standaard. In onze ledenbrief lichten wij toe waarom de Model Verordening wordt aangepast, wat deze veranderingen van de kwaliteitscriteria zijn en welke gevolgen dit kan hebben voor uw gemeente. Volgt u de Model Verordening of de meest actuele set kwaliteitscriteria? Dan betekent dit dat uw organisatie(s) vanaf 1 juli naar het nieuwe kwaliteitsniveau moeten toewerken met de kwaliteitscriteria 2.2 als leidraad. U hoeft niet onmiddellijk op 1 juli aan de kwaliteitscriteria te voldoen. Indien u een alternatief heeft gekozen, kunt u ervoor kiezen naar de set 2.2 toe te groeien.

Meer informatie

–    Nieuwe set kwaliteitscriteria 2.2 
–    Geconsolideerde teksten VNG-modellen via Kennisbank Decentrale Regelgeving
–    Ledenbrief ‘Aangepaste kwaliteit verordening kwaliteit VTH Omgeivngsrecht’

Meer vragen

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij informatiecentrum@vng.nl.

Wet Kwaliteitsborging aangenomen

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is zojuist door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Alleen het CDA, de ChristenUnie, de PVV en de SP stemden tegen.

Minder bouwfouten. En als er na oplevering toch nog gebreken aan het licht komen, wordt het voor huizenkopers makkelijker om bouwers aansprakelijk te stellen. Dat is heel kort gezegd de bedoeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De omstreden, beladen en veelbesproken wet is zojuist in de Eerste Kamer aangenomen.

Die meerderheid kwam zeker niet vanzelf, maar hing de afgelopen dagen wel al in de lucht. Niettemin moet de overwinning zoet als vruchten smaken voor minister Ollongren. De weg ernaartoe was namelijk lang. Exemplarisch voor de bouw misschien. Was alles goed gegaan, dan was er op 4 juli 2017 al gestemd, het proces liep echter vertraging op.

Draagvlak

Op die zomerse dag in 2017 waren de ‘wolken’ donker. Alsof heel Nederland in gedachte was bij een net ingestorte parkeergarage en een Londense toren die in de brand was gevlogen. Het bouwtoezicht privatiseren?, weet wat daarvan komt, terwijl van echte privatisering niet echt sprake was en is.

Toch werd de stemming destijds aangehouden. Onder het mom van ‘te ingewikkeld’ en ‘iets te weinig draagvlak’. Nou ja iets, zeg maar heel veel iets te weinig.

Oud-minister Plasterk kan erover meepraten. En CDA-senator Greetje de Vries ook. De zus van een bouwdirecteur voerde toen de oppositie aan. Met Elco Brinkman, fractievoorzitter van het CDA en oud-voorzitter van Bouwend Nederland aan haar zijde. Vandaag was hij afwezig. Een slechte verliezer, zou je kunnen zeggen.

Het wetsvoorstel werd vandaag, op deze zonnige 14 mei in 2019, namelijk met een ruime meerderheid aangenomen. Van de VVD. D66, de SGP en de PvdA was al bekend dat ze de minister zouden steunen, vandaag kwam daar flinke steun bij. Van de OSF, van GroenLinks, van de Partij voor de Dieren en zelfs van 50PLUS, de partij voor ouderen, die in de Tweede Kamer nog juist tegensputterde.

Hysterisch

“Ministers die presteren, moet je belonen”, verklaarde fractievoorzitter Jan Nagel zich nader. Hij doelde op extra gebouwmaatregelen voor ouderen die minder zelf redzaam zijn bij brand, die de minister, voor hem en zijn leeftijdsgenoten, onlangs in petto beloofde.

Nee, van het verzet is nog nauwelijks iets over. En dat is knap. Knap werk van de minister, iedere bouwregeldeskundige die dit taaie dossier gevolgd heeft, zal dat beamen. De lobby rondom dit historische wetsvoorstel was veel vaker dan zelden hysterisch. Niet alleen oud-minister Blok vond dat.

Pakkans

Een historische dag voor de bouw? Ja. Er gaat veel veranderen, al geldt deze wet aanvankelijk alleen voor simpele bouwwerken zoals woningen:  geen parkeergarage zal hier voorlopig ‘last van hebben’. Dat geldt ook voor infrastructurele werken of andere complexe gebouwen, pas later komen daar soortgelijke regels voor.

Maar consequenties zijn er wel. Zo zullen bouwers vanaf 1 januari 2021 moeten aantonen dat ze bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Volstaat nu een vergunning, straks moet je alles vastleggen. In een zogeheten opleverdossier moet de bewijslast zijn verzameld.

Dat leidt tot een betere bouwdiscipline, geloven voorstanders, waar anderen extra rechtszaken voorspellen.

Bij fouten die na oplevering aan het licht komen, is de pakkans van bouwers straks ook groter. En dat is hard nodig, volgens onder meer Vereniging Eigen Huis.

Vieren, misschien een glaasje champagne, het glas zal geheven worden bij ambtenaren en kwartiermakers. Maar lang nagenieten is er niet bij. De komende tijd moet er veel gebeuren. Een nieuwe toelatingsorganisatie moet opgetuigd, honderden kwaliteitsborgers moeten opgeleid.

Hoe heilig is 2021? 

Overigens kan het ook nog zo zijn dat de wet later ingaat. Bijvoorbeeld als uit nieuwe experimenten blijkt dat de sector niet klaar is voor het nieuwe stelsel, zoals is afgesproken in het Bestuursakkoord dat de minister met gemeenten sloot. Dat Bestuursakkoord lijkt een gouden greep.

Een uur na de stemming in de Eerste Kamer komen de eerste reacties binnen. De Aannemersfederatie (AFNL) vindt het goed dat het wetsvoorstel is aangenomen.

“Hoewel de wet niet perfect is, staat de AFNL achter de uitgangspunten. De huidige situatie was niet houdbaar en vroeg om een oplossing.”

Volgens de AFNL biedt de wet “bonafide bedrijven kansen” en “vakmanschap zal meer waardering krijgen.” Een hogere pakkans, dat lijkt de AFNL niet te deren. “Wij lopen niet weg voor de verhoogde aansprakelijkheid.”

Minister Ollongren speekt over een belangrijk moment. “Na jaren debat is er nu brede parlementaire steun voor een nieuw stelsel. Daarmee krijgen consumenten het bouwwerk waar ze recht op hebben en kunnen veiligheidsincidenten beter worden voorkomen.”

“Ze kreeg het absoluut niet cadeau”, geven Haagse bronnen aan. “Achter de schermen heeft de minister veel werk verricht.”

Uiteindelijk is de wet aangenomen met 42 stemmen voor en 33 stemmen tegen. Minister Ollongren was tijdens de stemming in New York voor een handelsmissie over smart cities.

BRON COBOUW

E-book Invoeringswet van de Omgevingswet

Aan dit uitbreidbare e-book over de Invoeringswet van de Omgevingswet worden de komende tijd thematische hoofdstukken toegevoegd. Het meest recente hoofdstuk staat daarbij vooraan.

 ienm-e-book-invoeringswet.pdf

Lees meer